Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Bağışıklık Sistemimize Destek Veren Fitoterapötik Ürünler

Merhabalar

Bu yazımda esasında bağışıklık sistemimize destek veren fitoterapötik ürünlerden bahsetmeyi tasarlıyordum. Ancak bundan önce, bir girizgâh mahiyetinde bağışıklık mekanizmasını ele almanın gerekli olduğuna kanaat getirdim. Böylelikle bu yazının sonraki konular için sağlıklı bir zemin oluşturmasını hedefliyorum. Zira bağışıklık sistemimizi tanımak, işleyişine dair fikir sahibi olmak, mesleki bilgilerimize katkı sağlayacağı gibi ileriki yazılarda bahsi geçen kaynakların etkilerini daha sağlıklı kavrama noktasında da bize fayda sağlayacaktır.

Bağışıklık sistemi, patojenlere karşı vücudumuzun savunmasıdır. Bu savunma, bizden kaynaklı olmayan organizmaların tanınması ve o organizmalara karşı, spesifik(uyarlanabilir)  ve spesifik olmayan (doğuştan) mekanizmalar yoluyla vücudumuzun kendisini korumasıdır. İmmun sistemin yetersizliği, mikroorganizmalara konakçılık yapan vücudumuz için son derece tehlikeli olabilir.

İnsan vücudunda enfeksiyona sebep olan canlılar; bakteriler, virüsler, mantarlar ve çok hücreli parazitlerdir. Vücudun, bu canlıların sebep olacağı enfeksiyonlara, bu organizmaların istilasına karşı korunması ve bu patojenlerin yok edilmesi için seçici bir hücre ağına, kimyasal aracılara ve enzimler ağına ihtiyacı vardır. Bağışıklık sistemi, bu savunmanın seçilebilir bir bileşenidir.

Yapısal olarak, bağışıklık sistemi, spesifik olmayan ve spesifik bağışıklık sistemleri olarak ikiye ayrılır. Bağışıklık sisteminin üç temel özelliği vardır: (1) öz (vücudun kendinden) ve öz olmayan arasındaki farkın tanınması, (2) patojenleri ortadan kaldıran yolakların aktivasyonu ve (3) uzun süreli hafıza. Adaptif bağışıklık sistemi, seçici patojenler için selektif tanıma ve hafızanın anahtarını elinde tutar. Enfeksiyona karşı savunmanın yanı sıra, bağışıklık sistemi, konakçı dokunun hasarı ve mutasyonunu gözetim altına alır ve böylelikle habisliğin ilerlemesine karşı koruma sağlar.

Sağlığın korunması, doğuştan gelen ve edinilen bağışıklık ile inflamatuar yolakların zamanında aktivasyonu arasında etkileşimi gerektirir. İnflamasyon, bir enfeksiyon veya yaralanmadan sonra normal doku fonksiyonunu eski haline getirmek için hastalık sırasında bağışıklık ile birlikte çalışan bir hücre ağı ve kimyasal aracılardır. Bu koruyucu matris içindeki düzenli iletişimin kesilmesi hastalığa yol açabilir. Bu hastalıklar genel olarak iki gruba ayrılır: immun yetmezlik bozuklukları ve immunopatoloji (hiperaktivite). Alerji ve oto-bağışıklık, immunopatolojinin örnekleridir.

 

1. Bağışıklık Sistemi Organları

 • Bademcikler
 • Lenf
 • Lenf düğümleri
 • Lenf bezleri
 • Timus
 • Karaciğer
 • Dalak
 • Peyer plakları
 • Kemik iliği

 

 

 

 

2. Doğal (Doğuştan Gelen) veya Spesifik Olmayan Bağışıklık

Doğal bağışıklık, doğumdan itibaren mevcut olan bağışıklıktır. Patojenlere karşı ilk savunma hattını sağlar. Vücudun kendi öz hücrelerine değil, patojen hücrelerine duyarlıdır. Bu mekanizmanın sebebi de vücudun kendi hücresine zarar vermesini önlemektir.

2.1. Fiziksel, Fizyolojik ve Kimyasal Engeller

Anatomik bariyerler, cilt ve mukoza zarlarını içeren, patojen girişini önleyen epitel katmanlardır. Bu yapılar aktif direnişçidir. Bu bariyerlerde patojen ile ilişkili moleküler desenlerin kodlarını içeren ve memelilere özgü olmayan moleküler kalıpları tanıma reseptörleri bulunur. Bu reseptörler, istilacı organizmaları tanır. Patojen kodlarını içeren desenler, yüzeydeki ve konakçı hücrelerin sitoplazmasındaki patojen tanıma reseptörlerine bağlandığı zaman, inflamatuar hücresel tepkiler aktive olur. Patojen desenleri tanıyan bu reseptörler, inflamatuar, immün ve epitel hücrelerinde eksprese edilir ve patojen girişine eğilimli yüzeylerde patojene maruz kalmaya verilen ilk cevap olarak tanınır.

Fizyolojik ve kimyasal engeller arasında vücut sıcaklığı, mide sıvısının asidik pH’sı, laktik asit ve lizozim bulunur. Bunlar patojenlerin yayılması ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.

Dört tip hücre ev sahibi olmayan tüm yabancı türlere yönelik desenleri tanırlar:

(1)    İnflamatuarmediatörler ve doğuştan gelen imünitenin hücresel bileşenleri.

(2)    Polimorfonükleer hücreler (Nötrofiller, eozinofiller, bazofiller, mast hücreleri).

(3)    Fagositik hücreler (Monositler, makrofajlar, dendritik hücreler).

(4)    Doğal öldürücü (Natural killer- NK) hücreler.

Fagositik hücreler, içselleşme ve yıkım; NK hücreler, apoptoz ve hücre erimesi ve Dendritik hücreler ve fagositler (antijen sunan hücreler) yabancı antijenlerin hücre yüzeylerinde sunulmasından sorumlulardır.

3. Uyarlanabilir veya Spesifik Bağışıklık

Kazanılmış bağışıklık, önceden bir antijene maruz kalmayı gerektirir. Aynı zamanda antikor ve lenfositleri içerir. Kazanılmış bağışıklıkta antijene özel hafıza hücrelerinin hafıza ve tanıma özelliklerinden yararlanılarak, patojene maruz kalındığı durumlarda, daha güçlü bir bağışıklık oluşturulur. Bu sistem, kendine özgü bir yavaşlıktadır. Çünkü patojen maruziyeti durumunda, spesifik T hücreleri ve antikorların üretilmesi ve ilk cevabın oluşması için 72- 96 saate ihtiyaç vardır. Kazanılmış bağışıklık, ayrıca hücresel ve hümoral(sıvısal) bağışıklığa ayrılabilir.

Patojen maruziyetini takiben, hücreler enfeksiyon bölgesindeki inflamatuar mediatörler, lokal lenf düğümlerine gider. Burada, antijen sunan hücrelerin yüzeyindeki konakçı olmayan antijenler, konakçı (vücut) B ve T lenfosit reseptörlerince tanınırlar.Klonal (popülasyon) silme ve lenfositlerin genişlemesi, orijinal patojeni hedef alacak, yüksel seçici hücrelerin oluşmasına yol açar. Bu süreç, klonal seçim olarak bilinir.

Adaptifimmünitenin birincil yanıtının, doğal immuniteden daha yavaş olduğunu daha önce belirtmiştik. Bununla birlikte, immun hafıza, yani adaptifimmunite, aynı patojenik antijene daha sonra maruz kalmaya daha hızlı ve önemli bir tepki veren hızlandırılmış bir genleşme mekanizması sağlar. Bu özellik, aşılarla immünizasyonda klinik olarak kullanılmıştır.

 

3.1. Hümoral Bağışıklık

Spesifik bağışıklığın ilk türü Hümoral Bağışıklıktır. Hümoral Bağışıklık, B lenfositleri tarafından sağlanır. Bunlar antijenleri bağlar ve aktif plazma hücrelerini veya uykuda olan bellek hücrelerini üretir. Bu sistemin temel işlevi aktif plazma hücrelerinden antikorlar (immunoglobülinler) üretmektir. Immunoglobülinler etkinliklerini bağlı olarak beş ana alt gruba ayrılabilir.

 1. IgM- Antijen eki için B hücresi reseptörü olarak görev yapar.
 2. IgG- Kanda en fazla bulunan immünoglobulin.
 3. IgE- Aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlarla ilişkili. Ayrıca paraziter enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
 4. IgA- Solunum, sindirim, ürogenital sistemlerin sekresyonlarında bulunur.
 5. IgD- Birçok B hücresinin yüzeyinde bulunur ancak fonksiyonu hala belirsizdir.

İmmünoglobulin molekülünün iki fonksiyonel ucu vardır: antijenleri bağlayan Fab ucu ve efektör fonksiyonlarından sorumlu olan Fc ucu. IgM ve IgG antikorları, immün tepkinin sağlanmasında en önemli olanlardır. Bu immünoglobulinlerin serum seviyelerinin, çok sayıda patolojik ve inflamatuar durumda yer alması nedeniyle yorumlanması zor olabilir.

3.2. Hücresel Bağışıklık

Spesifik bağışıklığın diğer türü Hücresel Bağışıklıktır. Hücresel Bağışıklık, T hücre yanıtını tarif eder. T hücreleri kemik iliğinde ve fetal karaciğerde, T hücresi reseptörlerinin (TCR) olgunlaşması ve gelişimi için timusa geçmeden önce ortaya çıkar. Bu reseptörler, hücre yüzeyindeki MHC moleküllerindeki farklılıkları tanıyarak, kendisiyle, öz-olmayan arasında ayrım yapabilirler. Kendi antijenlerini tanıyan TCR motiflerine sahip T hücrelerinin klonları (otomatik reaktif T hücreleri) bu işlem sırasında tanınır ve elimine edilir. Bu fenomen klonal silme olarak bilinir ve kendi antijenlerinin immün toleransının elde edildiği bir mekanizmayı temsil eder.

İnsanlarda, MHC aynı zamanda insan lökosit antijeni (HLA) olarak da bilinir. Sınıf başına çok sayıda moleküle sahip iki sınıf vardır: MHC sınıf 1 ve MHC sınıf 2. Vücudun tüm çekirdekli hücrelerinde MHC sınıf 1 molekülleri bulunur ve sitotoksik (öldürücü) T hücreleri ana cevaplayıcıdır. Buna karşılık, MHC sınıf 2 molekülleri, yalnızca birincil olarak aktive edilmiş T yardımcı hücreleri bulunan lenfoid doku hücrelerinde bulunur.

Sitotoksik T hücreleri, virüsler, doku greft hücreleri ve tümör hücreleri gibi herhangi bir yabancı antijeni barındıran konakçı hücreleri tahrip eder. Yardımcı T hücreleri, diğer immün hücrelerin tepkilerini modüle eder. Sitokinleri serbest bırakarak genel bağışıklık tepkisinin seviyesini yükseltmek için diğer lenfositleri ve makrofajları aktive etme yeteneklerine sahiptirler. Dolaşan yardımcı hücreler sınırlandırılmamış sitokin ekspresyonu yapabilir ve başlangıçta alınan sinyallere dayanan odaklanmış bir sitokin salınımı düzenine yönlendirilir enfeksiyon. Dolaşan yardımcı hücreler, dolaşımdaki T hücrelerinin% 70'ini oluşturur(1).

3.2.1. Nötrofiller

Nötrofiller, insanlarda en çok bulunan lökositlerdir ve birikimleri akut inflamasyonun ayırt edici özelliğidir. Kemik iliğinden, kan dolaşımına inaktif bir formda salınırlar ve 1-2 gün boyunca aktif halde kalabilecekleri bu halde, lökositlerin damar duvarına yapışıp doku havuzuiçine girmeden önce 4-10 saat kalırlar (2).

Nötrofiller ayrıca antimikrobiyal maddeler, proteazlar, lipazlar ve sitoplazmikmembran reseptörleri ile dolu sitoplazmik granüller içerir. Bu maddelerin birçoğu bakteri hücre duvarlarını hidrolize etmek için hareket eder, ancak normal dokuya da zarar verebilecekleri belirtilmelidir. Bu nedenle, bu sitoplazmik enzimlerin salınımına makroglobulin ve antiproteaz gibi proteaz inhibitörleri aracılık eder (1).

Daha yakın zamanlarda, nötrofillerin, patojenleri aktif bir şekilde ortadan kaldırdıklarında, iltihabın akut fazında sadece temel bir rolü olmadığı, ayrıca genel immün tepkisini değiştirebildikleri de ortaya çıktı. Bunu, makrofajlar, dendritik hücreler ve adaptifimmün sistemin diğer hücreleri ile çözünebilir mediatörler veya direkt hücre-hücre teması yoluyla bilgi alışverişi yaparak başarırlar (3).

Fagositoz, nötrofil cephaneliğinin önemli bir parçasıdır. Diğer profesyonel fagositler, monositleri, makrofajları, dendritik hücreleri, osteoklastları ve eozinofilleri içerir. Tüm fagositler apoptotik cisimlerin elimine edilmesine katkıda bulunur, ancak sadece bazıları mikroorganizmaları da ortadan kaldırır. Fagositler, potansiyel hedefleri tanımlayabilmeli ve bu, plazma zarlarındaki özel reseptörler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu reseptörler nonopsonik ve opsonik reseptörlere ayrılabilir. Nonopsonik reseptörler, fagosit hedeflerinin hücre yüzeyindeki moleküler grupları tanırken, nonopsonik reseptörleryabancı cisimlere bağlanan ve onları yutmayı hedefleyen konakçı kaynaklı opsoninler. Bu opsoninler, antikorları, tamamlayıcıyı ve fibronektini içerir (4). Fagositoz süreci oldukça karmaşık olmakla birlikte birkaç ayrı basamağa ayrılabilir:

 1. Tanıma ve bağlama.
 2. Pseudopodyum gelişimi, hedefin sarılmasına ve bir fagozom oluşumuna yol açar.
 3. Fagosomunlizozomlarla füzyonu. Bunlar hidrojen peroksit, peroksidaz, lisozim ve diğer hidrolitik enzimler içerir.
 4. Superoksit ve diğer oksijen radikallerinin üretilmesi ile bir “oksidatif patlama” üreten lizozomal enzimlerin salınımı. Fagolisozomal içerikler sindirilir.
 5. İmha edilmiş malzemenin ekstrüzyonu ile ekzositoz.

 

3.2.2. Makrofajlar

Makrofajlar, inflamatuar cevapta, düzenleyici kapasiteleriyle anahtar bileşenlerdir. Enfeksiyon durumunda erken cevap verirler ve antijenin T-hücreli lenfositlere sunulmasında rol oynarlar.Makrofajlar, antikora bağımlı, hücre aracılı sitotoksisite yoluyla hücre dışı hedefleri yok eder. Fagositoz sırasında, hücre membranları içinde bulunan fosfolipitlerden, araşidonik asit üretiminde rol oynarlar. Bu daha sonra hemen prostaglandinlere, tromboksanlara ve lökotrienlere dönüştürülür. Makrofajlar aynı zamanda enzimler (elastaz, kollajenaz), enzim inhibitörleri (antiproteaz) ve düzenleyici hormonları üretir.

 

3.2.3. TümörYok Etme Mekanizması

 1. Makrofajlar tümör hücresini sarıyor, aynı zamanda alfa interferon ve interleukin-1 salgılar.
 2. IL-1 T-hücre çoğalmasını başlatır ve gamma interferon ve interleukin-2 (IL-2)’nin T- hücresi üretimini aktifleştirir.
 3. IL-2 T- hücre çoğalmasını ve büyümesini artırır. IL-2 aynı zamanda antijene özel öldürücü T- hücrelerini aktifleştirir.
 4. Gamma interferonlar makrofajlar vasıtasıyla öldürmeyi çoğaltır. Alfa inteferonlar doğal öldürücü (NK) hücre hareketini destekler (5)

 

 

Eczacı

Ayşe Serra Temel

 

 

 

 

Kaynaklar

 1. K.J. Kieser, J.C. Kagan Nat Rev Immunol, 17 (2017), pp. 376-390
 2. G.S. Selders, A.E. Fetz, M.Z. Radic, G.L. BowlinAn overview of the role of neutrophils in innate immunity, inflammation and host-biomaterial integration Regen Biomater (2017), pp. 55-68
 3. C. Rosales, N. Demaurex, C.A. Lowell, E. Uribe-QuerolNeutrophils: their role in innate and adaptive immunity J Immunol Res (2016), pp. 1-2
 4. C. Rosales, E. Uribe-QuerolPhagocytosis: a fundamental process in immunity BioMed Res Int (2017), pp. 1-18
 5. The American Journal of Nursing
 6. L. SherwoodHuman Physiology. From cells to systems (7th edn.), Brooks/Cole (2010)
 7. C. O'Connor, A. NicholInflammation, immunity and allergy Anaesth Intensive Care Med, 16 (2015), pp. 328-333
 8. P.L. Lieberman Recognition and first-line treatment of anaphylaxis Am J Med, 127 (2014), pp. 6-11
 9. Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland Suspected anaphylactic reactions associated with anaesthesiaAnaesthesia, 64 (2009), pp. 199-211